Yhdistyksen nimi on Kyrösjärven Veneilyseura ja sen kotipaikka on Ylöjärven Viljakkala. Yhdistyksen toimialueena ovat Kyrösjärven alueen kunnat, Ikaalisten kaupunki sekä Hämeenkyrön kunta ja Viljakkalan alue. Toimipisteenään yhdistys pitää Ravintola Kultacasinoa Viljakkalan Haverissa. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimiä seura.Seuran tarkoituksena on edistää veneily- ja vesillä liikkumisharrastusta ja -taitoa, ottaen huomioon myös alle 16- vuotiaat nuoret. Seura järjestää jäsenilleen tilaisuuksia teoreettisten taitojen soveltamiseen käytännössä kurssien ja harjoitusten sekä kilpailujen muodossa.Seura voi liittyä jäseneksi alan liittoihin.Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisjäseniä, varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä sekä kannattajajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen 16 vuotta täyttäneen henkilön.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kokouksessaan 3/4 äänten enemmistöllä kutsua henkilön joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Seuran nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 16- vuotiaan henkilön.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka vuosittain suorittaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi. Jos hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kaksikymmenkertaisen jäsenmaksun tai on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat seuran kunniajäsenet, ainaisjäsenet ja varsinaiset jäsenet.

Kunniajäsenet, nuorisojäsenet ja ainaisjäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet maksavat seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäseneksi liittyessään maksavat varsinaiset ja kannattavat jäsenet syyskokouksen määräämän kertakaikkisen liittymismaksun.Hallituksella on oikeus yksimielisellä päätöksellä määräajaksi tai ainiaaksi erottaa yhdistyslain 11§:n nojalla seuran jäsen, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä kun hän sai tiedon päätöksestä kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valituskirjelmän hallitukselle, jolloin erottamispäätöksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmistö seuran kokouksessa annetuissa äänissä.Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja jota kutsutaan myös kommodoriksi sekä kuusi muuta jäsentä jotka puheenjohtajaa lukuunottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Näistä puolet eroaa vuosittain, ensin arvan perusteella ja sitten järjestyksen mukaan. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan jota voidaan kutsua myös varakommodoriksi. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä jäsentä, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.Hallitus voi joko keskuudessaan tai hallituksen ulkopuolelta nimittää tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa avukseen eri tarkoituksia varten toimikuntia, sekä vahvistaa ohjesääntöjä ja antaa määräyksiä.Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit sekä vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 10 päivää ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on jätettävä lausunto hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen kevätkokousta.

10§

Hallituksen tehtävänä on:
 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi,

 2. pitää yhteyttä niihin liittoihin joihin seura kuuluu,

 3. edustaa seuraa ulospäin ja tehdä seuran puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana,

 4. kutsua kokoon seuran kokoukset sekä valmistella niissä esiintulevat asiat,

 5. panna täytäntöön seuran kokousten tekemät päätökset,

 6. hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta,

 7. päättää seuran jäseniksi pyrkivien hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta ottaen huomioon näiden sääntöjen 4. ja 5. §§:in määräykset,

 8. hoitaa jäsenluetteloa ja koota määrätyt jäsenmaksut,

 9. laatia ehdotus seuran vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen, sekä

 10. hoitaa muut seuraa koskevat asiat.
11§

Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
    -     kevätkokoukseen maaliskuun aikana
    -     syyskokoukseen marraskuun aikana

Muita kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella Hämeenkyrön Sanomat sekä Pohjois- Satakunta nimisissä paikallisissa sanomalehdissä. Seuran kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

12§

Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa keskusteltaviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

Jos jäsen haluaa jonkin asian tulevan seuran kokouksessa päätettäväksi hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen esitys hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta hallitus ehtii antaa asiasta lausuntonsa.

13§

Seuran kokouksesta pidetään pöytäkirjaa joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.

14§

Äänestykset seuran kokouksissa ovat avoimia, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ään, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§

Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys sääntöjen 4, 5, 17 ja 18 §§:ssä mainituissa asioissa tai talousarvion ulkopuolella olevista määrärahaesityksistä, jolloin esityksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 (kolmeneljäsosan) enemmistö.

16§

Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat:
 
 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksipöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

 2. todetaan että kokous on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,

 3. päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista,

 4. käsitellään ilmoitusasiat,

 5. esitetäänvuosikertomus,

 6. esitetään tilintarkastajien antama lausunto,

 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta, sekä

 8. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 11§ ja 12§ sekä yhdistyslain 14§:n määräykset.
Syyskokouksessa
 
 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

 2. todetaan että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,

 3. päätetään kokouksessa käsiteltävissä asioissa,

 4. käsitellään ilmoitusasiat,

 5. käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten,

 6. käsitellään talousarvioehdotus,

 7. päätetään jäsenien liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 4§:n mukaisesti,

 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista,

 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,

 10. valitaan kolme varsinaista jäsentä hallitukseen erivuoroisten tilalle,

 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan, sekä

 12. päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 11§ ja 12§ sekä yhdistyslain 14§:n määräykset. 
Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.
 
17§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18§

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä

Jos seura purkautuu, on sen varat luovutettava sille rekisteröidylle keskusjärjestölle johon seura jäsenenä kuuluu tai käytettävä muuhun veneilytoimintaan seuran viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

19§

Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Copyright©Kyrösjärven Veneilyseura r.y